test

Het NWB Waterinnovatiefonds financiert innovatieve projecten van waterschappen die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is oprichter van dit zelfstandige fonds.

NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eerste lening aan Torwash

Persbericht | 04-10-2023

NWB WATERINNOVATIEFONDS VERSTREKT EERSTE LENING AAN TORWASH

Het bedrijf Torwash, dat in 2020 startte als spin off van TNO, krijgt als eerste Nederlandse scale up een lening van het NWB waterinnovatiefonds (WIF). Torwash werkte de afgelopen jaren aan innovatieve bewerkingsmethodes voor zuiveringsslib, nat maaisel en gemengde plastics. De gepatenteerde technologie van het bedrijf maakt biobrandstof, biogas en kunstmest van deze afvalstoffen. Daarnaast produceert het bedrijf ook grondstoffen voor natuurlijke plasticvervangers.

De lening van het NWB Waterinnovatiefonds ondersteunt Torwash bij zijn groei van scale up naar volwassen onderneming. Torwash demonstreert de technologie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk van Waterschap Aa en Maas.

De toekenning betekent méér dan geld alleen. Omdat aanvragen voor leningen vanuit het WIF financieel worden gesteunddoor een of meer waterschappen, bevestigt de lening de interesse en het potentieel dat waterschappen zien in de technologie en aanpak van Torwash. Geld en ondersteuning geven Torwash zo een stevige ruggensteun.

Stefan Kuks, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds, is verheugd dat het fonds met de lening aan Torwash laat zien waarvoor het fonds bedoeld is: “Het NWB Waterinnovatiefonds richt zich op innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Veel van deze projecten komen moeilijk aan risicodragend vermogen dat nodig is om door te kunnen groeien, terwijl ze zeker een brede toepassing verdienen in binnen- en

buitenland. We hopen dat de komende jaren meer initiatieven de hulp gaan inschakelen van het NWB Waterinnovatiefonds wanneer ze op willen schalen richting de markt. Zo maken we Nederland samen sterker als ondernemend land op watergebied.”

Torwash past goed bij de doelstelling van het WIF. Het NWB waterinnovatiefonds, ontstaan op initiatief van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en gefaciliteerd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), wil investeren in veelbelovende innovaties die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de waterschappen. Idealisme en ambitie gaan daarbij samen met een solide, zakelijke toetsing van de businesscase. Het NWB waterinnovatiefonds verwacht de komende tijd meer leningen bekend te kunnen maken. Met diverse scale ups en waterschappen zijn daarover gesprekken gaande. Meer informatie over het Waterinnovatiefonds en een aanvraagformulier zijn te vinden op NWB Waterinnovatiefonds (nwb-waterinnovatiefonds.nl).

VOOR CONTACT OF VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DIT PERSBERICHT:

Download persbericht (PDF)

Welke projecten komen in aanmerking?

Het NWB Waterinnovatiefonds richt zich op innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Je kunt dan denken aan innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie. Veel van deze projecten komen moeilijk van de grond, omdat het lastig is om risicodragend vermogen te verkrijgen. Het NWB Waterinnovatiefonds is opgericht om deze projecten verder te helpen na de zogenoemde pilotfase.

Financiële informatie

Het NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eigen of achtergesteld vermogen in de vorm van een lening. Het gaat altijd om cofinanciering: het fonds draagt maximaal 50% van het totaal benodigd risicodragend vermogen bij en minimaal 1/3e van het totaal benodigd risicodragend vermogen wordt door één of meerdere waterschappen ingebracht. De maximale financieringsbijdrage van het fonds bedraagt € 2 miljoen per aanvraag.

Hoe vraag je financiering aan?

Een financieringsaanvraag kan ingediend worden bij het fonds door een e-mail te sturen naar info@nwb-waterinnovatiefonds.nl. Om een financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen is een ingevuld aanvraagformulier nodig. Het formulier voor het aanvragen van financiering kan hier gedownload worden.

Download aanvraagformulier

Het formulier wordt volledig ingevuld en teruggestuurd. Na een eerste beoordeling of de aanvraag past binnen het doel van het fonds, wordt deze voorgelegd aan het Investment Committee dat de aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Veelgestelde vragen

De volgende investeringsvoorwaarden worden gehanteerd:

  • Het betreft een innovatieve en duurzame ontwikkeling
  • De innovatie heeft betrekking op Klimaatadaptatie, Klimaatmitigatie, Circulaire economie, Biodiversiteit, Waterkwaliteit, Waterveiligheid en/of Energietransitie
  • Eén of meerdere waterschappen dragen financieel en/of in natura bij; minimaal 1/3e van het totaal benodigde risicodragend vermogen/benodigde middelen
  • Het waterinnovatiefonds draagt maximaal 50% bij aan het risicodragend vermogen/benodigde middelen
  • Technology Readiness Level (TRL) van de innovatie is minimaal 7 (pilot fase is afgerond)
  • Er is een goede businesscase, met zicht op terugbetaling van de lening binnen een nader af te spreken termijn
  • De organisatie is op orde en gereed voor verdere doorontwikkeling van de technologie
  • De aanvraag is een aanvulling op de projectportefeuille van het Waterinnovatiefonds.

Allereerst wordt de aanvraag op volledigheid beoordeeld en getoetst of deze past binnen de vastgestelde kaders van het NWB Waterinnovatiefonds. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan het Investment Committee. Deze formuleert een concept-investeringsadvies dat vervolgens moet worden bekrachtigd door het Bestuur van het fonds. Bij een toewijzingsbesluit wordt financieringsdocumentatie opgesteld en afgestemd met de aanvrager.

De bijdrage van het NWB Waterinnovatiefonds wordt vertrekt in de vorm van een lening die moet worden terugbetaald. De termijn waarbinnen dat moet gebeuren verschilt per aanvraag. Tijdens de aanvraagprocedure zal om gegevens gevraagd worden over onder andere het financiële model van de business case (denk aan geprognosticeerde cashflows, kernratio’s, gevoeligheidsanalyses etc.). De voorwaarden van de financiering (looptijd, rentepercentage etc.) worden mede daarop gebaseerd.

De financiering wordt bij voorkeur verstrekt aan een speciaal daartoe opgerichte of nog op te richten projectorganisatie. Gemotiveerd kan hiervan afgeweken worden. De financiering wordt niet aan een waterschap uitgekeerd. Het participerende waterschap (of meerdere waterschappen) brengt minimaal 1/3e deel van het risicodragend vermogen/benodigde middelen in (financieel en/of in natura).

Het NWB Waterinnovatiefonds stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen om tot meer innovatie in de waterschapssector te komen. Hierbij gaat het in eerste instantie om de bevordering van de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven. Partijen uit het bedrijfsleven participeren in principe risicodragend.

De financieringsvoorwaarden worden afgestemd op het individuele project en de structuur van de aanvrager. De financiering van de innovatie staat los van de financiering die de NWB Bank eventueel aan het waterschap heeft verstrekt voor algemene doeleinden. Projectpartners profiteren met name van het feit dat er met het NWB Waterinnovatiefonds een extra bron beschikbaar komt voor de financiering van innovaties.

De investeringsvoorwaarden zijn bovenstaand vermeld. De aanvraag wordt beoordeeld door de leden en adviseurs van het Investment Committee. Het investment Committee adviseert het bestuur van het NWB Waterinnovatiefonds over de financieringsaanvraag.

Er zijn vooralsnog geen andere beperkingen geformuleerd. Het staat partijen altijd vrij een aanvraag bij het fonds in te dienen.

Bestuur NWB Waterinnovatiefonds

foto van Stefan Kuks

Stefan Kuks

Voorzitter

Watergraaf van Waterschap Vechtstromen

foto van Riksta Zwart

Riksta Zwart

Directeur Waterbedrijf Groningen

foto van Pieter Janssen

Pieter Janssen

Secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland

Investment Committee NWB Waterinnovatiefonds

foto van Joost Buntsma

Joost Buntsma

Voorzitter

directeur Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)