test

Het NWB Waterinnovatiefonds financiert innovatieve projecten van waterschappen die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is oprichter van dit zelfstandige fonds.

Bekijk de video van de oprichting

Welke projecten komen in aanmerking?

Het NWB Waterinnovatiefonds richt zich op innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Je kunt dan denken aan innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie. Veel van deze projecten komen moeilijk van de grond, omdat het lastig is om risicodragend vermogen te verkrijgen. Het NWB Waterinnovatiefonds is opgericht om deze projecten verder te helpen na de zogenoemde pilotfase.

Financiƫle informatie

Het NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eigen of achtergesteld vermogen in de vorm van een lening. Het gaat altijd om cofinanciering: het fonds draagt maximaal 50% van het totaal benodigd risicodragend vermogen bij en minimaal 1/3e van het totaal benodigd risicodragend vermogen wordt door één of meerdere waterschappen ingebracht. De maximale financieringsbijdrage van het fonds bedraagt € 2 miljoen per aanvraag.

Hoe vraag je financiering aan?

Waterschappen kunnen een financieringsaanvraag indienen bij het fonds door een e-mail te sturen naar info@nwb-waterinnovatiefonds.nl. Om een financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen is een ingevuld aanvraagformulier nodig. Het formulier voor het aanvragen van financiering kan hier gedownload worden.

Download aanvraagformulier

Het formulier wordt volledig ingevuld en teruggestuurd. Na een eerste beoordeling of de aanvraag past binnen het doel van het fonds, wordt deze voorgelegd aan het Investment Committee dat de aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Veelgestelde vragen

Het NWB Waterinnovatiefonds is in december 2020 opgericht. Momenteel worden de governance en processen ingericht. Zo worden de leden van het Investment Committtee benoemd en de investeringsvoorwaarden verder uitgewerkt. Zodra deze gereed zijn, worden deze op deze website gepubliceerd.

Allereerst wordt de aanvraag op volledigheid beoordeeld en getoetst of deze past binnen de vastgestelde kaders van het NWB Waterinnovatiefonds. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan het Investment Committee. Deze formuleert een concept-investeringsbesluit dat vervolgens moet worden bekrachtigd door het Bestuur van het fonds. Bij een toewijzingsbesluit wordt financieringsdocumentatie opgesteld en afgestemd met de aanvrager.

De bijdrage van het NWB Waterinnovatiefonds wordt vertrekt in de vorm van een lening die moet worden terugbetaald. De termijn waarbinnen dat moet gebeuren verschilt per aanvraag. Tijdens de aanvraagprocedure zal om gegevens gevraagd worden over onder andere het financiële model van de business case (denk aan geprognosticeerde cashflows, kernratio’s, gevoeligheidsanalyses etc.). De voorwaarden van de financiering (looptijd, rentepercentage etc.) worden mede daarop gebaseerd.

De financiering zal uiteindelijk verstrekt worden aan een speciaal daartoe opgerichte of nog op te richten projectorganisatie. De financiering wordt niet aan een waterschap zelf uitgekeerd. Het participerende waterschap (of meerdere waterschappen) brengt minimaal 1/3e deel van het risicodragend vermogen in.

Het NWB Waterinnovatiefonds stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen om tot meer innovatie in de waterschapssector te komen. Hierbij gaat het in eerste instantie om de bevordering van de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven. Partijen uit het bedrijfsleven participeren in principe risicodragend in de projectorganisatie.

De financieringsvoorwaarden worden afgestemd op het individuele project en de structuur van de projectorganisatie. Enkel waterschappen kunnen namens de projectorganisatie een financieringsaanvraag bij het fonds indienen. De financiering van de innovatie staat nadrukkelijk los van de financiering die de NWB Bank eventueel aan het waterschap heeft verstrekt voor algemene doeleinden. Projectpartners profiteren met name van het feit dat er met het NWB Waterinnovatiefonds een extra bron beschikbaar komt voor de financiering van innovaties.

De investeringsvoorwaarden worden momenteel uitgewerkt. Zodra deze gereed zijn, worden ze op de website van het fonds gepubliceerd. In ieder geval zal er bij de beoordeling van een financieringsaanvraag onder andere worden gekeken naar het Technology Readiness Level (TRL) van de innovatie, de business case en de bijdrage die de innovatie levert aan de duurzame doelstellingen van de waterschappen.

Door innovaties apart onder te brengen in een projectorganisatie en daarmee op enige afstand van het waterschap te plaatsen, kunnen deze vaak beter op hun individuele merites worden beoordeeld. Ook kunnen zo de risico’s met andere partijen worden gedeeld hetgeen aantrekkelijk kan zijn voor een waterschap.

Er zijn vooralsnog geen andere beperkingen geformuleerd. Het staat waterschappen altijd vrij een aanvraag bij het fonds in te dienen.

Bestuur NWB Waterinnovatiefonds

foto van Stefan Kuks

Stefan Kuks

Voorzitter

Watergraaf van Waterschap Vechtstromen

foto van Riksta Zwart

Riksta Zwart

Directeur Waterbedrijf Groningen

foto van Pieter Janssen

Pieter Janssen

Secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland

Investment Committee NWB Waterinnovatiefonds

foto van Joost Buntsma

Joost Buntsma

Voorzitter

directeur Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)